โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน UKPSF ระดับ Senior Fellow

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา วิบูลย์ชัยธรรม อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์

โดย UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้และเทคนิค รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในการพัฒนาตนด้านการสอนอีกด้วย

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต