โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี กับทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนฯ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 ทุน

 
 
 
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี กับทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนฯ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 ทุน

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต