โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แก่ ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช ในโอกาศได้รับรางวัล Award Ceremony for Student Graduating with in the Curriculum Plan with International Publication Academic Year 2022


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แก่ ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ

เนื่องในโอการได้รับรางวัล Award Ceremony for Student Graduating with in the Curriculum Plan with International Publication Academic Year 2022
ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง 810 ชั้น 8
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี