โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ และ อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

#RNA #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต