โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"