โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบ Final 8 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภท Idea Pitching

 
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชมพู ตันติกิจกุล นางสาวภาวิณี อุเทศพรรัตนกุล นางสาวฐายิกา เรืองเนตร นางสาววิลาสินี เพ็ชรด่านเหนือ และนายศิวพันธ์ ยุทธแสน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบ Final 8 ทีมสุดท้าย และ ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภท IDEA PITCHING เรื่อง IDEA24 : แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชั่น LINE CARE ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อการบริการสุขภาพ และการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ Advances in Digital Health, AI and Biomedical Engineering in Medical Services and Education”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี