โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ตำรา/หนังสือ ทางวิชาการพยาบาลรามาธิบดีที่มีคุณภาพ ระดับประเภทดีมาก” ประจำปี 2566


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ตำรา/หนังสือ ทางวิชาการพยาบาลรามาธิบดีที่มีคุณภาพ ระดับประเภทดีมาก” ประจำปี 2566

หนังสือทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา: การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต