โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี กับ รองศาตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ที่ได้รับการพิจารณาให้ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2566 ประเภทบุคคล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการพิจารณาให้ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2566 ประเภทบุคคล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 45 ปี ในวันที่ 5 กันยายน 2566 นี้

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต