โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566”

โดยครั้งนี้คณาจารย์ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 2 ท่าน คือ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 14) ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566” สาขาการศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 14) ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566” สาขาการบริการสังคม

#RNA #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต