You are here

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562

ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศขอเลื่อนการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศขอเลื่อนการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนในตำแหน่งอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม (เพิ่ม) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2561

ขยายวันรับสมัคร และขอเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่ว (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทาง ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา (เพิ่ม) ปีการศึกษา 2560

Pages