หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเรื่อง ”การติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

     หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเรื่อง ”การติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ ซอฟต์แวร์กับระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการช่วยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในยุคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 318 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี