โครงการ “ทุนการศึกษารามาธิบดี” มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

 

โครงการ “ทุนการศึกษารามาธิบดี” มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษารามาธิบดี” จำนวน 15 ทุน ทุนละ 60,000 บาท / คน / ปี (รวมเป็นจำนวนเงินสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 900,000 บาท ต่อปีการศึกษา) ต่อเนื่องตลอด 4 ปี

ทั้งนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้นั้น จะสามารถสานต่อให้นักศึกษาได้เล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยปราศจากความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษา จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

#SETFoundation #RamathibodiSchoolofNursing #NursesoftheFuture

#มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล