โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเขียนบทความส่งตีพิมพ์วารสาร ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเขียนบทความส่งตีพิมพ์วารสาร ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)”

เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเขียนบทความส่งตีพิมพ์วารสาร ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี อำเภอเมืองนคณปฐม จังหวัดนครปฐม สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงค์กูล เป็นวิทยากร ในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาโครงร่างวิจัย สู่ขบวนการวิจัยละการตีพิมพ์ผลงานวิจัย     

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนในการทำวิทยานิพนธ์และเขียนบทความส่งตีพิมพ์วารสาร ทำให้นักศึกษาสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรฯ อีกด้วย