หน้าที่พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้พันธกิจกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ และระดับมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้พันธกิจกิจการพิเศษยังรับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร วิชาชีพ และของชาติ

ความรับผิดชอบพันธกิจ Social affairs and culture

  1. ส่งเสริมความผาสุก (well-being) ความร่วมมือ ความสามัคคี และความสุขของบุคลากรในองค์กร
  2. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการแสวงหาความรับผิดชอบร่วมกับสังคมในการดูแลสุขภาพกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
  3. ร่วมทะนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  4. ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ขององค์กร หรือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร

หน้าที่ตามพันธกิจ Social affairs and culture

  1. ดำเนินหรือจัดทำโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความผาสุก (well-being) ความร่วมมือ ความสามัคคี และความสุขของบุคลากรในองค์กร
  2. ดำเนินหรือจัดทำโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสวงหาความรับผิดชอบร่วมกับสังคม (corporate social responsibility [CSR])ในการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
  3. ดำเนินหรือจัดทำโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทะนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  4. ดำเนินหรือจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรที่มีคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์แก่องค์กร
  5. ดำเนินหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ขององค์กร