การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 237

วันที่ 10  กรกฎาคม  2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 236

 ในวันที่   8   กรกฎาคม   2557  ณ   บริเวณใต้อาคารหอพักแพทย์   คณะแพทยศาสตร์โ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 235

  วันที่ 7  กรกฎาคม  2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 234

วันที่ 20  มิถุนายน  2557  ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 233

วันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ   ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 232

วันที่ 28 พฤษภาคม  2557  ณ บริเวณใต้หอพักแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
บุรุษไปรษณีย์พัสดุ

ในวันที่  22  สิงหาคม  2556