บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดนทีคมเขต

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดพ่วง

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านซอย 2

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านคลองกรูด

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดตรีธาราราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบางพลา

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดขจรบำรุง