บริจาค รถยนต์ TOYOTA Camry  จำนวน 1 คัน  ให้กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 36 รายการ  ให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์

 

บริจาค รถตู้ TOYOTA Commuter  จำนวน 1 คัน  ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาว...

 

บริจาค รถยนต์ TOYOTA Corolla  จำนวน 1 คัน  ให้กับวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

บริจาค รถยนต์ TOYOTA Camry  จำนวน 1 คัน  ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสาวเอ้

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 172 รายการ  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 157 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

 

บริจาคเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Applied Bio systems) จำนวน 1 เครื่อง  ให้กับคณะสหเวชศาสตร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 157 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 120 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดมาบไผ่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๑)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 123 รายการ  ให้กับกองอำนวยการฝึก กรมรบพิเศษที่ 5