บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

บริจาค รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดไทร อำเภอเดิมบางนางบวช

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 314 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านสระแก้ว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 70 รายการ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกตาล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 58 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดบุณยศรีสวัสดิ์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ วัดศรีเรืองบุญ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 316 รายการ ให้กับ วัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ