เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟรี ผ่านทาง FB: Ramamedic Live

พบกันในวัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน นี้ เวลา 18.30 น.

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา - เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

 
กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission " ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 4 Direct Admission  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์...

 

TCAS รอบ 3  Admission 1  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรง...

 
กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 2 Quota "จำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบ 2  Quata  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล...

 
RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2021)

ในวันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ...