รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารจัดการและการจัดทำผลงานสำหรับยื่นขอตำแหน่งสูงขึน"

รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง

"ประสบการณ์การบริหารจัดการและการจัดทำผลงานสำหรับยื่นขอตำแหน่งสูงขึน"

วันที่ 26 ตุลาคม  2565

ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี