เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผลิตวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข
2. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน เป็นต้นแบบของประเทศ ในการผลิต วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน
3. บริหารจัดการ การเรียน การสอน การประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง
4. บริหารจัดการทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนรู้ ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง โดยผู้เรียนและผู้สอน ผู้สนับสนุน มีความสุข มีความปลอดภัย
5. บูรณาการเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

 

Program learning outcome : PLO

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร (Competency/ Outcome base learning)

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

            1.1) มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ดีในการประเมิน ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ให้การกู้ชีพ และการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Cardiopulmonary resuscitation) จนถึงรักษาเสถียรภาพ (Stabilization) และประเมินอาการซ้ำอย่างเหมาะสม

            1.2) มีทักษะในการประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน (Emergency and Urgency) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

            1.3) มีทักษะความสามารถในการเลือกส่งการค้นหาทางห้องปฏิบัติการและรังสีที่เหมาะสม          

1.4) มีทักษะทางหัตถการในการช่วยประเมิน และดูแลรักษาผู้ป่วยตามหลักปฐมภูมิ (Primary assessment)

            1.1.5) มีทักษะในการทำหัตถการฉุกเฉินทั่วไปที่มีข้อบ่งชี้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

            1.1.6) มีทักษะที่ดีในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลที่มีการจำกัดของทรัพยากร การดูแลระหว่างการนำส่ง

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge)

2.1) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ถูกต้อง

2.2) มีึความรู้และเชี่ยวชาญทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา

2.3) มีความรู้จำเพาะอันเกี่ยวข้องในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่จำเป็น

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)

            3.1) มีทักษะความสามารถในการทำงานวิจัย

            3.2) มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย รายงาน และหลักฐานเชิงประจักษ์

            3.3) เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเป็นผู้นำ (Interpersonal, Communication and Leadership Skills)

            4.1) มีทักษะความสามารถที่ดีในการสื่อสาร ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

            4.2) มีทักษะความเป็นครู มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปยังบุคคลอื่น

            4.3) มีทักษะความเป็นผู้นำของทีมกู้ชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ สถานการณ์ภัยบัติ และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

            5.1) มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตากรุณา (Compassion) ความซื่อสัตย์ (Integrity) และความเคารพต่อผู้อื่น (Respect for others)

            5.2) เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

            5.3) มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนราม

6. การปฏิบัติงานเชิงระบบ (System-based Practice)

            6.1) สามารถออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency care system and processes design and improvement) โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

            6.2) มีความรู้ความเข้าใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical service system)