อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
alt
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
alt
ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.ดร.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
รศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
รศ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
รศ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.พิรญาณ์ วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
 
alt
อ.พญ.พรรณอร เฉลิมดำริชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ (อาจารย์ไม่เต็มเวลา)
 
alt
นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นายพรหมเพชร นวลพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นางสาวสุภัสสร อัศวโนดม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นางสาวพัชชา เติมกิจวาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นายจิรยุทธ เพชรเครือ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นายพลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์
 
alt
นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นางสาวมะลิวัลย์ ผลทับทิม
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายธนากร ลักษณะมาพันธ์
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายชัพวิชญ์ ศิลารักษ์
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นางสาวศิริพร ดำดิน
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายไพจิตร บุญตา
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายสุเทพ ใจบุญ
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายชยพล โนนทัน
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
alt
นายสุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์