ผลงานที่โดดเด่น

ผลงานบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัล

( ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน )

21. อาจารย์ดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

20. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

19. บุคคลดีเด่นประจำปี 2560 ระดับปฏิบัติการ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

18. รางวัลผลวานวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับชมเชย ประเภทบทคัดย่อ ภาคภาษาอังกฤษ
     จากการประกวดผลงานวิจัย

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

17. รางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2560 ด้านการสนับสนุนวิชาการจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

16. รางวัลผู้ให้ Giver award

      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

15. รางวัล The Best Scientific Research การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

14. รางวัล The Best Practical Research การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

13. อาจารย์ดีเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

12. บุคลากรดีเด่น

      เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

11. บุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน

      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

10. รางวัลการแข่งขัน Toxicology and Emergency Medicine Grand Slam

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

9. บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ

    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

8. ผลงานเด่นด้านการบริการปี 2557 "การรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน"

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

7. รางวัลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประเภท Practical , Innovative ,The Best Scientific Research

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

6. รางวัล กพร. ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

5. ข้าราชการดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555

    เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

4. ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

3. บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

2. รางวัลผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบันดาลใจ

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554

1. รางวัลชมเชย การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care Center) เบ็ดเสร็จจุดเดียว

    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553