กิจกรรม “Building Mindset for Happy Collaboration” เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความสุขกับการทำงาน และการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานร่วมกันเพื่อกำหนด Strategy Objectives หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: 2023

โครงการการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชาฉุกเฉินการแพย์

กิจกรรม “Building Mindset for Happy Collaboration”

เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความสุขกับการทำงาน และการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานร่วมกันเพื่อกำหนด Strategy Objectives หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: 2023

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 มกราคม 2566

ณ โรงแรม Mida Resort จังหวัดกาญจนบุรี