ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตรจารย์ พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ประดิษฐ์และผลงานการประดิษฐ์ ประจำปปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ปรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบที่ 2 โควตา

จากเดิม เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. ปรับเป็น...

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2566

เดือน กันยายน 2566 - มิถุนายน 2567

 
กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

TCAS รอบ 1  Portfolio  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพย...

 
กิจกรรม  “Building Mindset for Happy Collaboration”  เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความสุขกับการทำงาน และการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานร่วมกันเพื่อกำหนด Strategy Objectives หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: 2023

ณ โรงแรม Mida Resort จังหวัดกาญจนบุรี