วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารบริหารชั้น 5

 

เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  รับสมัคร...

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 3 ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 2 Quota (โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 2 Quota (โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิ...

 
พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อย่างเป็นทางการ "Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit" (RAMA EMO Unit)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัต...

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 6 ชั้นปีที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ระดับภาควิชา ปี 2565 ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา

วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้อง Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อ...

 
กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS รอบ 1  Portfolio  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพย...

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี