ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์

ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 7 มีนาคม 2566

ณ สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ