ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ประดิษฐ์และผลงานการประดิษฐ์ ประจำปปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ประดิษฐ์และผลงานการประดิษฐ์ ประจำปปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2566

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา