การตรวจประเมินรับรองสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME

การตรวจประเมินรับรองสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME

วันที่ 20 มีนาคม 2566

ณ ห้อง Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน