เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2566

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสมัคร

Elective Post-graduated student 2566

เดือนกันยายน 2566 - มิถุนายน 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*** โปรดทราบก่อนมา Elective

หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ทางต้นสังกัดส่งหนังสือ ขอเข้า Elective มาที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

ลงทะเบียน Elective Post-graduated student 2566 รายวิชาที่เปิด RAEP 101 คลิกที่นี่