ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกุล

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บ้านมหิดล หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลีนิก  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่บุคคลกรทางการแพทย์

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเฉพาะมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก

 
อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มคนตาบอด ปี 2563

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเกียรติยศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

 
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN ANNUAL CONFERENCE ครั้งที่ 5 (5TH EMTAC) UPDATE ON PREHOSPITAL EMERGENCY CARE

9-10 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...