แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะ ฯ ประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

และ นางชุติกาญจน์ กุลประดิษฐ์

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ

ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นางชุติกาญจน์ กุลประดิษฐ์

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ

ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น