ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะ ฯ ประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

และ นางชุติกาญจน์ กุลประดิษฐ์

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ

ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นางชุติกาญจน์ กุลประดิษฐ์

ได้รับรางวัล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนังานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นายยุรนันท์ ภูโทถ้ำ

ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น