กิจกรรม  “Building Mindset for Happy Collaboration”  เพื่อการพัฒนาตนเอง ให้มีความสุขกับการทำงาน และการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานร่วมกันเพื่อกำหนด Strategy Objectives หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: 2023

ณ โรงแรม Mida Resort จังหวัดกาญจนบุรี

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร่วมงานพิธี...

 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ผ่านระบบ Mahidol TCAS

TCAS คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดย TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม โนดวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณ...

 
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารจัดการและการจัดทำผลงานสำหรับยื่นขอตำแหน่งสูงขึน"

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพท...

 
การแข่งขัน The 4th National Pre-hospital Care Championship 2022

ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ อาจารย์นายแพทย์ วีระวัฒน์ เธียรประธาน ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี