การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2567

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2567

วันพุธที่ 8 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน