การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล