การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์มาตราฐานสากล WFME : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสต...

 
ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 7 และ 8

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดี ประจำปี 2566

วันที่ 4 กันยายา 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 -30 กรกฏาคม 2565 ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...