เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2567

เดือน ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective EMS Experience for ER Resident 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

 
ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วันที่ 11 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567...

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ นฉพ.ชยพล โนนทัน ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเน้น”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี