กิจกรรมวิชาการ

 

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ...

 
งานวันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบ...

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
 
 “มหิดลวิชาการ2015 - Mahidol open House”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 – เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...

 
อบรมหลักสูตร "BDMS Emergency Nursing Care Course" รุ่นที่ 2/2558

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สัมภาษ...

 
การเรียนการสอนร่วม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่  6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพ...