ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

        คณะกรรมการ Mass Casualty จัดการฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ Mass Casualty คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "Introduction to RAMA Thai Sim Training" โดย ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์