โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 4 ครั้งที่ 8

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 255...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ครั้งที่ 1 ปี 2560

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 4 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 255...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 4 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 255...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 4 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 25...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 4 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 255...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 10

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 9

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 8

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 255...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 255...