งานวันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         สืบเนื่องจากงานวันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในส่วนการจัดแสดงให้ความรู้ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ตัวแทน นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (PARAMEDIC) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความรู้แก่ น้องๆ และผู้ปกครอง ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกรณีการพบผู้เจ็บป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัว ส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวในการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้มากขึ้น ก่อนที่จะโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วนกู้ชีพ ๑๖๖๙ อีกทั้งยังให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต และให้การปฐมพยาบาลผู้ปกครองจากการบาดเจ็บในงาน ร่วมการฝึกปฏิบัติแสดงทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีต่างๆร่วมกับ หน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานและฝึกการพัฒนาทักษาของนักศึกษา PARAMEDIC ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย สมนามพระราชทานให้มา "รามาธิบดี" แห่งลูกสมเด็จพระราชบิดา ทรงพระนามว่า "มหิดล" เป็น PARAMEDIC ปัญญาของแผ่นดินต่อไป ขอบขอบพระคุณ รัฐบาล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมูลนิธิร่วมกตัญญู