การเรียนการสอนร่วม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  

  

     เมื่อวันอังคารที่  6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในเรื่องโครงสร้างและการพัฒนาร่างกายมนุษย์