ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจาก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565
นศ.นฉพ.ธนาทิพย์ พรหมรัตน์
ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
1. นศ.นฉพ.พีรเศรษฐ์ โรจนาปิติกุล
2. นศ.นฉพ.ศรุดา ไชยปรีชาวิทย์
3. นศ.นฉพ.รวินันทน์ โชติยะนันท์
ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1. นศ.นฉพ.ศุภชัย นิธรรม
2. นศ.นฉพ.ฐิตาภา เซียว
ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1. นศ.นฉพ.ดนัยพร สุขตารมย์
2. นศ.นฉพ.สุริยาวิชญ์ พลวิทย์
ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1. นศ.นฉพ.พิชารีย์ รีชัยพิชิตกุล
2. นศ.นฉพ.ฉันทรัฐ ปาลี