พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 7 และ 8

พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่

นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 7 ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 8 ชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล