รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

ร่วมแสดงความยินดีแก่ อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลกพร. ประเภทราง...

 
รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกร...

 
ER Team

กิจกรรม ER Team ของแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชสาสตร์ฉุกเฉิน

 
งานแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5