นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ฝึกหัดปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน