ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์

ได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต” สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ ได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต” สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์