ประชุมวิชาการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวช...

 
การประชุมวิชาการประจำปี Emergency Medical Technician Annual Conference ครั้งที่ 4 (4 th EMTAC) Beyond the fast is the high quality EMS

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

 
ประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ National EMS Forum 2017 ครั้งที่ 11

ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Sapphire 206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

 
การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO Protocal ของโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคริสตัน โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค...

 
“Rama Thai SIM Training”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอารีวัลยะเสวี

 
โครงการ "การฝึกอบรม ED Triage and  EMCO Protocol ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร"

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องคริสตัน โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 
7-Hospital Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าภาพจัด 7-Hospital Co...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2558 ณ ฌ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 
6-Hospital Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าภาพจัด 6-Hospital Co...

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Research Question

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับเกียรติจาก รองศาสตรา...