ประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญประจำปี 2560

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 27 มกราคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย (สนฉท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของทางสมาพันธ์ฯ โดยมีผู้แทนนิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย พะเยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม

     โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้แทนนิสิตนักศึกษาและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น บรรยายถึงแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ Paramedic ในอนาคต จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการสมาพันธ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ชุดใหม่ และปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขัน Paramedic Game ครั้งที่ 4

จากที่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขัน Paramedic Game ครั้งที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic