โครงการ “การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO Protocal ของโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

             ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดโครงการ "การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO Protocol ของโรงพยาบาล" รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่ออบรมการคัดแยกโดยใช้ระบบ ESI การพัฒนา EMCO protocal ของโรงพยาบาลและการพัฒนาระบบการคัดแยกของห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยมีแพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค